فعالیتهای آموزشی

فعاليتهاي آموزشي

آموزش مجازی

دروس تکمیل شده:

نام تهیه کنندگان

نام درس

دکتر حسین پور، دکترپاک فطرت، دکتر امیر چقماقی، دکتر فلکی دکترمسنن مظفری

خانم میبدی(دانشجو)

تشخیص 1 نظری

دکترصنعت خانی ،دکتر فلکی ، دکتردلاوریان، دکتردلیر ثانی، دکتر پاک فطرت، دکتر مسنن مظفری

تشخیص 2 نظری

دکتر جوادزاده- دکتر دلير

تشخیص 3 نظری

دکترصنعت خانی ، دکتردلاوریان، دکترامیر چقماقی، دکتر پاک فطرت

تشخیص 4 نظری

مواد درسی تکمیل شده:

نام تهیه کنندگان

نام ماده درسی

دکترجواد زاده، دکتر مسنن مظفری

درسنامه تشخیص یک مورد ضایعه سفید و قرمز

دکتر فلکی- دکتر دلاوریان

واکسیناسیون در دندانپزشکی(درس کنترل عفونت)

دکتر فلکی- دکتر دلاوریان

بیماریهای مهم قابل انقال در دندانپزشکی(درس کنترل عفونت)

دکترجواد زاده، دکترمسنن مظفری، دکتر بصیرت

تشخیص افتراقی ضایعات اگزوفیتیک بر حسب محل

دکتر سر آبادانی، مهندس معروضی

روش تحقیق(عمومی)

دکتر سر آبادانی، مهندس معروضی

روش تحقیق(تخصصی)

دکترپاک فطرت، دکتر امیر چقماقی، دکتر فلکی

تشخیص افتراقی زخمهای دهانی

 

آموزش مداوم مجازی تهیه شده:

عنوان

قالب

تهیه کننده

ارزیابی ریسک در مطب دندانپزشکی

مدون کد 3303015

دکترمسنن مظفری

پیشگیری از سرطان دهان

آموزش مداوم مجازی

دکتر دلاوریان -دکتر مسنن مظفری- دکتر پاک فطرت

ملاحظات دندانپزشکي در بارداري

آموزش مداوم مجازی

دکتر دلير

پروفیلاکسی آنتی بیوتیک

آموزش مداوم مجازی

دکتر پاک فطرت

عوارض جانبی داروها در مخاط دهان

آموزش مداوم مجازی

دکتر امیرچقماقی- دکتر دلاوریان

واکسیناسیون در دندانپزشکی

آموزش مداوم مجازی

دکتر فلکی- دکتر دلاوریان

بیماریهای مهم قابل انتقال در دندانپزشکی

آموزش مداوم مجازی

دکتر فلکی- دکتر دلاوریان

نقش دندانپزشک در ترک سیگار

آموزش مداوم مجازی

دکتر پاک فطرت -دکتر مسنن مظفری

رویکرد خشکی دهان

آموزش مداوم مجازی

دکتر پاک فطرت -دکترمسنن مظفری

علل لقی زودهنگام دندانها

آموزش مداوم مجازی

دکتر امیرچقماقی

لينك دسترسي: http://lms.mums.ac.ir/login.php


برنامه ((Journal club آسیستانهای بیماریهای دهان

نیمسال اول تحصيلي 94-93

چهارشنبه صبح (9-5/7)

تاریخ

آسیستان

نوع مطالعه

استاد

9/7/93

دکتر قاضي

Case-Report

دکتر دلير

30/7/93

دکتر موسوي

Case-Series

دکتر مظفري

7/8/93

دکتر حاتمي

Cross-section

دکتر اميرچقماقی

21/8/93

دکتر زماني

Diagnostic

دکتر دلاوريان

5/9/93

دکتر رحيمی

RCT

دکتر پاک فطرت

19/9/93

دکتر قاضي

Cross- over

دکتر سراباداني

3/10/93

دکتر حاتمي

Case-Control

دکتر صنعت خانی

17/10/93

دکتر موسوي

Cohort

دکتر دلیر

برنامه ژورنال کلاب يک هفته در ميان است.

منوی اصلی