ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

فرایند آموزشی گروه بیماریهای دهان" طراحی و اجرای آزمونMini –CEX اصلاح شده برای دانشجویان سال ششم دندانپزشکی " به عنوان یکی از 10 فرایند برتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری انتخاب گردید.

منوی اصلی