کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه

کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه (رتبه اول ودوم ) در گروه علوم دندانپزشکی توسط دکتر فرناز فلکی و دکتر زهره دلیرثانی در سال 91

منوی اصلی