پوستر برتر همایش ملی کنترل عفونت

در همایش ملی کنترل عفونت پوستر تهیه شده توسط دکتر فرناز فلکی با عنوان «تاریخچه شناسایی بیماریهای منتقل شونده از راه خون به عنوان بیماریهای شغلی» بعنوان یکی از 3 پوستر برتر برگزیده و مورد تقدیر قرار گرفت.

منوی اصلی