راه اندازی بخش لیزر پر توان (CO2)

بدنبال هماهنگی های صورت گرفته و تهیه دستگاه لیزر پرتوانDS-40U (Korea)از تاریخ بهمن 1387 بخش بیماریهای دهان آمادگی درمان جراحی ضایعات مخاطی دهان توسط لیزر را خواهد داشت. لازم به ذکر است 2 دستگاه لیزر کم توان جهت مقاصد درمانی از سالهای پیش در بخش موجود بوده و در درمان ضایعات مخاطی و برخی از اختلالات حسی به کار می رود.

منوی اصلی