نمایش فیلم های آموزشی

در راستای استفاده از شیوه های نوین آموزشی و علاقه مند نمودن دانشجویان به فراگیری و ارتقای دانش عمومی فراگیران ،در دقایق فراغت بخش های بعدازظهر، بخش بیماریهای دهان اقدام به نمایش فیلم آموزشی در روزهای سه شنبه بعدازظهر در محل اتق سمینار بخش، نموده است.