نمایش فیلم های آموزشی

در راستای استفاده از شیوه های نوین آموزشی و علاقه مند نمودن دانشجویان به فراگیری و ارتقای دانش عمومی فراگیران ،در دقایق فراغت بخش های بعدازظهر، بخش بیماریهای دهان اقدام به نمایش فیلم آموزشی در روزهای سه شنبه بعدازظهر در محل اتق سمینار بخش، نموده است.

منوی اصلی