اتاق عمل(بیوپسی)

بیوپسی ضایعات مخاط دهان بوسیله دستیاران تخصصی تحت نظر اساتید بخش در روز های شنبه و سه شنبه انجام میشود

منوی اصلی