دپارتمان لیزر

دپارتمان لیزر مجهز به دستگاههای زیر میباشد:

لیزر CO2 DS-40U

لیزر Ga-AS: DLT-101 «بهساز»

لیزر He-Ne: Mustang 2000

منوی اصلی