برنامه های case report

 

دوشنبه ها

Case-Report        ( 7/30صبح)


2/12/95

دکتر طباطبایی – دکتر دلاوریان ( دکتر مظفری )

 

9/12/95

دکتر شیخ ویسی

( امتحان )

16/12/95

دکتر بابایی

 

23/12/95

دکتر طباطبایی

 

14/1/96

 

 

21/1/96

دکتر شیخ ویسی

(امتحان)

28/1/96

دکتر بابایی

 

4/2/96

دکتر طباطبایی

 

11/2/96

دکتر شیخ ویسی

 

18/2/96

دکتر بابایی

 

25/2/96

دکتر طباطبایی

(امتحان)

1/3/96

دکتر شیخ ویسی

 

8/3/96

دکتر بابایی

 

22/3/96

دکتر شیخ ویسی

 

29/3/96

دکتر بابایی

( امتحان)

 

منوی اصلی