اولویتهای پژوهشی

اولویت های پژوهشی :

کتب چاپ شده :

کتابهای تالیف یا ترجمه شده توسط گروه بیماریهای دهان

اطلاعات دارویی کاربردی برای دندانپزشکان

تالیف: دکتر آتس سا پاک فطرت و دکتر فهیمه شادیفر

ناشر :انتشارات دانشگاه

سال چاپ:1383

تظاهرات مخاط دهان همراه با مصرف سیستمیک داروها

تالیف: دکتر زهرا دلاوریان ،دکتر آتس سا پاک فطرت و دکتر نیلوفر طیرانی نجاران

ناشر :انتشارات دانشگاه

سال چاپ:1387

تشخیص افتراقی لنفادنو پاتی های سر و گردن

تالیف: دکتر عباس جواد زاده بلوری ،دکتر حسن حسین پور جاجرم و دکتر مریم امیر چقماقی

ناشر :انتشارات دانشگاه

سال چاپ:1388

درمان بیماریهای دهان

ترجمه: دکتر زهرا دلاوریان ،دکتر آتس سا پاک فطرت ، دکتر مریم امیر چقماقی و دکتر فرناز فلکی

ناشر :انتشارات دانشگاه

سال چاپ:1387

تشخیص بیماریهای دهان (CDR برکت 2008)

ترجمه: دکتر مریم امیر چقماقی،دکترزهره دلیرثانی ،دكترپگاه مسنن مظفری ودکتر شیوا شیرازیان

ناشر :انتشارات شایان نمودار

سال چاپ:1387

کنترل عفونت در دندانپزشکی

تالیف :دکتر مریم بیدار،دکتر علی اصغر نوعی،دکتر حمید جعفر زاده ،دکتر حسن حسین پور جاجرم

ناشر: :انتشارات دانشگاه

سال چاپ:1387

راهنماي دندانپزشک در موقعيت هاي پزشکی و عوارض مرتبط با آن

تالیف : دکتر حسن حسین پور جاجرم، دکتر زهره دليرثاني،دکتر مجيد صنعت خاني،دکتر جواد سراباداني ،

ناشر: :انتشارات دانشگاه

سال چاپ:1393منوی اصلی